Distriktsstämma – Halland

Distriktsstämma/årsmöte 2020 för distrikt Halland hölls sent omsider den 14 oktober 2020

Distriktsstämman/årsmötet den 14 oktober 2020 hölls digitalt genom att medlemmarna i distrikt Halland fick alla handlingar sig tillsända en månad i förväg, dvs den 13 september 2020. Dagordningen erhölls i form av en typ av enkät där de kunde svara hur de ställde sig till de olika punkterna på dagordningen. Handlingarna som medföljde var: verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, valberedningens förslag.

Nio av 16 medlemsföreningar besvarade enkäten, vilket ansågs tillfredsställande. Lisbeth Hedelin valdes till ny ordförande under ett år, dvs under 2020.

Konstituerande styrelsemöte hölls den 15 oktober. Lena Carlbom, Mellersta Hallands Konstförening, valdes till vice ordförande, Ylva Berger, Hallands Konstförening, valdes till sekreterare, Vera Johansson, Norra Hallands Konstförening till kassör och Anita Förstberg, Varbergs Konstklubb, till ledamot.

Till revisorer valdes Jan Eriksson, Kungsbacka, och Ingemar Stridh, Falkenberg.

Till valberedning inför stämman/årsmötet 2021 valdes Anne Lang, Mellersta Hallands Konstförening, sammankallande, Bo-Lennart Nilsson, Hallands Konstförening och Mona Hildell, Norra Hallands Konstförening.