Löpande utvärdering

 

Att utvärdera “Konsten att mötas” är ett sätt att visa vad projektet har gett för resultat. Genom att göra utvärderingen löpande under projektets gång kan utvärderingen också bli ett verktyg för att utveckla och styra projektet under hela tiden som det pågår.

Den löpande utvärderingen blir ett slags lärande varigenom det går att upptäcka problem tidigt för att styra projektet åt rätt riktning. Löpande utvärdering innebär att kontinuerligt hämta information om resultat kopplade till projektets syfte och mål för att se om projektet är på väg åt rätt håll och därutifrån fatta eventuella beslut om förändringar.

Det finns tre olika syften med den löpande utvärderingen. Det är att undersöka och ha koll på:

  1. Hur projektet fortlöper
  2. Hur projektet bidrar till att uppfylla det övergripande syftet
  3. Hur projektet förmedlas utåt så att andra aktörer kan få nytta av dess kunskaper

 

Utvärderingsverktyg

Här kommer ett antal frågor som ska fungera som verktyg i ert arbete. Ni kan när som helst under projektperioden ta fram och arbeta med frågorna för att se var i processen ni befinner er, vad som kan behöva åtgärdas och vilket eventuellt stöd ni kan behöva för att komma vidare.

Frågorna ska vara en hjälp och inte kännas svåra att svara på. För att vi ska kunna ta del av era tankar skickar ni svaren på frågorna till oss via googledokumentet vid de tre avstämningsdatumen 15/12 2017, 15/5 2018 och 15/10 2018. Om ert projekt har genomförts och hunnit avslutas innan det sista datumet kan ni bortse från det.  Vi kommer inte att lämna ut era svar utan samlar enbart in dem för att bättre kunna ge stöd samt för att fånga upp relevanta frågeställningar att diskutera på det avslutande webbinariet, som är projektets mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande utifrån utvärderingsinsatserna.

 

Ekonomisk redovisning

Efter slutfört projekt ska ni lämna in en ekonomisk redovisning. Använd vår mall för att skapa er redovisning.

Mall ekonomisk redovisning Konsten att mötas (Excel)

 

Dokumentation

Glöm inte att löpande dokumentera ert projekt med t ex bilder. När projektet är avslutat ska ni skicka in pressmeddelande och ett antal bilder från projektet till Mathias Jansson på mathias@sverigeskonstforeningar.nu. Mathias kommer sedan att höra sig av till er med några frågor och av materialet skapa en dokumentation av ert projekt som kommer att publiceras på vår hemsida och i en publikation.

 

Share