Distriktets Årsmöte 22/4 -23 11:00, Ängelsberg

Distrikt Västmanland av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar inbjuder alla intresserade medlemmar i de 15 medlemsföreningarna till Årsmöte lördag 22 april 2023 i Ängelsberg

Inbjudan skickas till resp ordförande för distribution till medlemsföreningen.

Vi samlas vid Nya Serveringen i Ängelsberg och börjar med fika kl 11:00
Därefter följer årsmöte, utlottning av konst och föreningarnas presentation.

Engelsbergs Konstgille bjuder på en rundtur i konstens tecken och även ett
besök på Odensnäs herrgård, ett fd konstnärskollektiv.

Distrikt Västmanland bjuder på fika, lunch och kulturupplevelser.

Anmälan senast 17 april till Elsa Lill Strolz Norberg tel 076 851 88 76 eller via mail lillsa@hotmail.se Ange ev födoämnesallergi.

Lunch, Engelsbergs konstförening visar bla skulpturparken, fika och avslutning.

Varmt välkomna önskar Distriktsstyrelsen gm ordf Elsa Lill Norberg Strolz

_________________________

Dagordning för Sveriges Konstföreningar Distrikt Västmanlands
distriktsstämma den 22 april 2023 på Nya Serveringen I Ängelsberg

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två protokolljusterare tillika röstkontrollanter
6. Verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Ekonomisk rapport
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Arvoden till distriktsstyrelse och revisorer
11. Motioner
12. Val av
a) ordförande på 1 år
b) 2 ledamöter och 1 suppleant på 2 år
c) 1 revisorsuppleant på 2 år
d) 2 ledamöter i valberedningen på 1 år
13. Årsmötets avslutande

VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN

_________________________

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar distrikt Västmanland 2022

Styrelsens sammansättning

Ordförande: ElsaLill Norberg Strolz
Vice ordförande: Ann-Karin Hermansson
Kassör: Tanja Hyving
Sekreterare: Lena Andersson
Ledamot: Wicken von Post
KRO-representant: Johnny Molton
Ersättare: Barbro Broman
Ersättare: Anna-Kari Norberg
Adjungerad Webmaster: Samuel Hyving
Revisor: Jan Rofelt
Revisorsersättare: Ingvar Fundin
Valberedning: Anders Nyhlén, Lenney Osbeck

Medlemsföreningar: 14

Mötesverksamhet:
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten: 27 mars,14 maj, 15 oktober
samt 20 november. Årsmöte hölls 14 maj och höstträff 20 november.

Konstbildning:
Visning av konstutställning och utlottning av konst i samband med årsmöte.
Hallstahammars Konstförenings ordförande Ann-Christin Sundin visade den pågående konstutställningen i nya fina Konsthallen.
Två unga Göteborgskonstnärer Martin Holm och Maja Kristin Nylander
ställde ut multimedia resp fotokonst. Båda har sitt ursprung i
Västmanland, Köping resp Kolbäck.
Arkitekturvandring (digitalt) i Fagersta och utlottning av konst vid
höstträff.
Tanja Hyving visade en mycket intressant digital Stadsvandring i Fagersta
där ortens industrihistoria och flera kända arkitekters byggnader
presenterades
Vid styrelsemöten på Stenhuset i Surahammar har vi fått ta del av
pågående utställningar som Surahammars Konst och Hantverksgille
arrangerat.

Konferensdeltagande:
Styrelsen har deltagit i digitala möten som Riksförbundet Sveriges
Konstföreningar har anordnat.

Anslag:
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar: 6 300 kr.

Slutord:
Vi tackar alla, särskilt Stenhuset i Surahammar och Hallstahammars
Konstförening, som medverkat med aktiviteter som främjade
konstbildningen i Distrikt Västmanland.
Under 2023 hoppas vi kunna utöka samverkan med våra medlemsföreningar och ser fram emot nya konstupplevelser.

_________________________

ElsaLill Norberg Strolz
Ann-Karin Hermansson
Tanja Hyving
Lena Andersson
Wicken von Post
Johnny Molton