Distriktsstämma 2022 Dagordning

Dagordning för Sveriges Konstföreningar Distrikt Västmanlands
distriktsstämma den 14 maj 2022 på Kulturhuset I Hallstahammar

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två protokolljusterare tillika röstkontrollanter

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Ekonomisk rapport

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10. Arvoden till distriktsstyrelse och revisorer

11. Motioner

12. Val av

a) ordförande
b) 2 ledamöter och 2 suppleant
c) 1 revisor
d) 2 ledamöter i valberedningen

13. Årsmötets avslutande

VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN