Distriktsstämma 2022 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
distrikt Västmanland 2021

Styrelsens sammansättning
Ordförande ElsaLill Norberg Strolz
Vice ordförande Ann-Karin Hermansson
Kassör Tanja Hyving
Sekreterare Lena Andersson
Ledamot Wicken von Post
KRO-representant Johnny Molton
Ersättare Inge Larsson
Ersättare Anna-Kari Norberg
Adjungerad Webmaster Samuel Hyving

Revisor Jan Rofelt

Revisorsersättare Ingvar Fundin

Valberedning Anders Nyhlén, Lenney Osbeck

Medlemsföreningar 14

Mötesverksamhet
Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten: 13 april(digitalt), 15 augusti,
25 september, 16 oktober samt 18 december. Årsmöte hölls per Capsulam
25 september och höstträff 28 november.

Konstbildning
Höstträff hölls på Västerås Konstnärsförenings Nya Konsthall där 6 av
distriktets 14 medlemsföreningar deltog. Konstnären/fotografen Elisabeth
Ohlson Wallin skulle visa oss sin utställning, men hade tyvärr insjuknat.
Kro-representanten Johnny Molton presenterade utställningen och
berättade om Västerås Konstnärsförenings verksamhet i Nya Konsthallen.
Reportage från Höstträffen finns på Distrikt Västmanlands hemsida.

Konferensdeltagande
Styrelsen har deltagit i olika digitala möten som Riksförbundet Sveriges
Konstföreningar har anordnat under pandemiåret 2021.

Anslag
Sveriges Konstföreningar: 6 300 kr, Region Västmanland 25 000 kr.

Slutord
Vi tackar alla, särskilt Stenhuset i Surahammar och Västerås
Konstnärsförening, som medverkat med aktiviteter som främjade
konstbildningen i Distrikt Västmanland. Under 2022 hoppas vi kunna utöka
samverkan med våra medlemsföreningar och ser fram emot nya konstupplevelser.

—————————

ElsaLill Norberg Strolz

Ann-Karin Hermansson

Tanja Hyving

Lena Andersson

Wicken von Post

Johnny Molton