Beslut av Skatteverket riskerar att ta död på konstföreningarna på svenska arbetsplatser.

Ända sedan 1990-talet har arbetsgivare haft möjlighet att stötta sina arbetsplatskonstföreningar på samma sätt som gäller för friskvårdsbidrag till de anställda. Men Skatteverket har stegvis skärpt sin tolkning av hur regelverket ska tillämpas för konstföreningar. Detta får katastrofala konsekvenser för konstbildningen eftersom det blir i det närmaste omöjligt för företag att i framtiden ekonomiskt stötta konstföreningar på arbetsplatser. Många företag har redan dragit in sitt bidrag till företagets konstförening vilket lett till att arbetsplatskonstföreningen upphört.

Detta drabbar inte bara de berörda arbetsplatserna. Med sina unika roller som konstförmedlare, utställare, konstbildare, curatorer och gallerister utgör konstföreningarna en viktig del av konstens infrastruktur.

Konstnärerna drabbas särskilt hårt. Tillsammans är konstföreningarna en av konstmarknadens viktigaste aktörer. Endast inköpen av konst till konstlotterier uppgår idag till runt 60 miljoner kronor årligen. Den siffran har varit betydligt högre. Minskningen av antalet arbetsplatskonstföreningar har lett till att konstnärernas marknad har krympt.

”-Vi kan inte stillasittande titta på när en unik konstscen som står för mötet mellan konsten, publiken och konstnärerna i hela Sverige hotas av reglerna för förmånsbeskattning av lotterivinster. Hela konstbildningsrörelsen har redan drabbats. Regeringen måste agera, säger förbundets ordförande Ann-Christin Nykvist i en kommentar”.

Sveriges Konstföreningar begär att

  • medlemmarna i landets arbetsplatskonstföreningar helt undantas från förmånsbeskattning av vinster i lotterier i konstföreningens regi
  • ett förtydligande av 11§ inkomstskattelagen (1999:1229) görs för att uppnå detta undantag från förmånsbeskattning

Bakgrund

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är den ledande konstbildningsrörelsen i Sverige. En stor folkrörelse som finns i hela landet på såväl små som stora orter och som idag omfattar ca 164 000 enskilda medlemmar. Redan 1940 bildades den första arbetsplatskonstföreningen och konstföreningar på arbetsplatser har allt sedan dess varit en grundsten i förbundets verksamhet. Idag är omkring hälften av våra 692 anslutna medlemsföreningar arbetsplatskonstföreningar som tillsammans organiserar närmare 80 000 enskilda medlemmar över hela landet. Att få uppleva konst på sin arbetsplats är unikt för Sverige. Det främjar de anställdas konstintresse och ger en kreativ arbetsmiljö till nytta både för anställda och företag. Vidare stöttar arbetsplatskonstföreningar konstnärer genom sin utställningsverksamhet, inköp till konstlotterier och det ökade konstintresse de genererar.