Remissvar på Kreativa Sverige! Nationell strategi

Riksförbundet Sveriges Konstföreningars har skrivit ett yttrande över betänkandet SOU 2022:44 Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (Ku2022/01357)