Viktig information angående förmånsbeskattning av lotterivinster för arbetsplatskonstföreningar

För ett par år sedan kom Skatteverket med ett förtydligande kring hur vinster i ett konstlotteri som arrangeras av arbetsplatskonstföreningar ska beskattas. Beslutet innebär att om konstföreningen använder ett bidrag från företaget/arbetsgivaren för att köpa in och lotta ut konst betraktas det som en skattepliktig förmån vilket leder till ökad administration och onödiga kostnader för konstföreningen.

Till arbetsplatskonstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

Angående förmånsbeskattning av lotterivinster för arbetsplatskonstföreningar

För ett par år sedan kom Skatteverket med ett förtydligande kring hur vinster i ett konstlotteri som arrangeras av arbetsplatskonstföreningar ska beskattas. Beslutet innebär att om konstföreningen använder ett bidrag från företaget/arbetsgivaren för att köpa in och lotta ut konst betraktas det som en skattepliktig förmån vilket leder till ökad administration och onödiga kostnader för konstföreningen.

Sverige Konstföreningar har drivit frågan under de senaste åren för att försöka förändra reglerna och tagit upp den med både kultur- och finansdepartementet. Tyvärr har vi inte fått något gehör vilket innebär att beslutet ligger fast.

Den arbetsplatskonstförening som trots förmånsbeskattningen ändå vill köpa in konst till sitt lotteri för de medel man får från företaget/arbetsgivaren kan fortfarande göra det. Föreningen är då skyldig att anmäla sig som arbetsgivare och betala in arbetsgivaravgift på utlottade vinster. Exakt hur detta räknas ut ser du nedan under FAQ.

Mot bakgrund av detta rekommenderar vi att arbetsplatskonstföreningar som anordnar lotterier i första hand använder medlemsavgifterna, som är föreningens egna pengar, till inköp av konst. Då undviks förmånsbeskattning. Vill man använda företagets/arbetsgivarens bidrag för att köpa konst går det bra att bygga en samling som man visar för alla medlemmar och anställda i företagets lokaler. Då denna konst inte tillfaller någon enskild utgår ingen förmånsbeskattning.

Företaget/arbetsgivaren kan även i fortsättningen ge bidrag till konstföreningen utan problem, precis som man ger till andra föreningar på företaget. Det är bara hur konstföreningen använder bidraget som påverkas.

En konstförening är gemenskap, sociala möten, utbyte av erfarenheter och ett stort konstintresse. Det finns många saker man kan använda företagets/arbetsgivarens bidrag till som gynnar alla medlemmar och skapar en positiv stämning och utveckling i konstföreningen. Bidraget från företaget kan med fördel användas till föreläsningar, konstresor, workshops, filmvisningar eller guidade visningar på museum.

Den konstförening som känner att de vill fortsätta att driva frågan kan alltid överklaga beslutet om förmånsbeskattning till Förvaltningsrätten. Det kostar inget och förfarandet sker skriftligt. För att få bästa resultat bör man anlita en skattejurist som sätter sig in i frågan och formulerar överklagandet, vilket blir en kostnad om den juridiska kompetensen inte finns bland konstföreningens medlemmar. Den som överklagar skatteverkets beslut bör, som vi ser det, fokusera på att det som beskattas inte är någon riktad förmån från arbetsgivaren till en enskild arbetstagare utan en lotterivinst som slumpvis tillfallit en medlem i en fristående förening. Då riksförbundet Sveriges Konstföreningar varken är en konstförening eller har några medlemslotterier med priser inköpta för företagets/arbetsgivarens bidrag har vi varken möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten eller att driva frågan vidare på något annat sätt.

FAQ

Vi har tillsammans med Skatteverket (SKV) tagit fram en FAQ kring de vanligaste frågorna.

Hur anmäler sig konstföreningen som arbetsgivare?
Svar: Anmälan om att konstföreningen är arbetsgivare gör du via verksamt.se eller genom att lämna en Företagsregistrering (SKV 4620) till Skatteverket.

Vilka uppgifter / ansvar tillkommer för konstföreningen när de anmäler sig som arbetsgivare?
Svar: Skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta görs på arbetsgivardeklaration på individnivå. I de fall som förmånen/ersättningen understiger 1 000 kr per mottagare/år ska i stället enbart kontrolluppgift lämnas. Gällande skatt på skattepliktig förmån se frågan nertill: Ska konstföreningen dra skatt på de förmånsbeskattade beloppen?

Hur räknar konstföreningen ut det förmånsbeskattade  beloppet på vinsten?
Svar: Om arbetsgivaren lämnar så stort bidrag till konstföreningen att det även till viss del bekostar vinster som lottas ut till anställda uppkommer en skattepliktig förmån för varje vinnare. En arbetsgivare kan alltså inte utan skattekonsekvenser ge så stort bidrag att det i praktiken används för konstinköp till anställda.

Exempel – Skattepliktig förmån
En konstförening på en arbetsplats med 40 medlemmar får 60 000 kr i bidrag från arbetsgivaren.

Medlemsavgifterna uppgår till 40 x 300 kr = 12 000 kr.

Under året har konstföreningen haft kostnader för administration och utställningar med 32 000 kr.

För resterande belopp, 40 000 kr (72 000 – 32 000), har konstföreningen köpt in 10 konstverk à 4 000 kr som lottas ut.

Arbetsgivaren har då bekostat 28 000/40 000 = 70 % av konstinköpen.
För en tavla värd 4 000 kr har arbetsgivaren alltså bidragit med 70 % och den skattepliktiga förmånen är 2 800 kr.

Förmånen uppkommer när vinnaren får konstverket, dvs. vid utlottningen.

Förmånsvärdet ska redovisas av konstföreningen (förutsätter att konstföreningen är en egen juridisk person) i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Konstföreningen redovisar och betalar arbetsgivaravgifter med 2 800 kr x 31,42 % = 879 kr och förmånen är pensionsgrundande inkomst för den anställde.

Måste konstföreningen få det bekräftat att den anställde har A-skatt?
Svar: Normalt har de anställda A-skatt, varför konstföreningen kan presumera att mottagarna har A-skatt.

Ska konstföreningen dra skatt på de förmånsbeskattade beloppen?
Svar: Nej. Det är endast om kontant lön betalas ut som det kan bli aktuellt att göra skatteavdrag. Om det endast är fråga om förmån av form av t.ex. tavla så ska inget skatteavdrag göras. Däremot ska arbetsgivaravgifter betalas om förmånens värde uppgår till minst 1 000 kr eller mer under ett år och mottagaren har A-skatt. Om både kontant lön och förmåner har lämnats, ska skatteavdrag beräknas på det totala underlaget av både lön och förmån. När konstföreningen har redovisat det skattepliktiga värdet av förmånen i lämnad AGI eller i förekommande fall kontrolluppgift kommer beloppet att förifyllas i personens inkomstdeklaration och skatt kommer att dras.

Hur mycket arbetsgivaravgifter ska konstföreningen betala för de förmånsbeskattade beloppen?
Svar: Storleken på arbetsgivaravgifterna är beroende på mottagarens ålder, I nedanstående  sammanställning framgår vilka åldersgränser som gäller för år 2020.

Födda 1937 eller tidigare

På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska arbetsgivaravgifter inte alls betalas.

Födda 1938 – 1954
På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (födda 1938 – 1954) ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Födda 1955 – 2001
På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 65 år (födda 1955 – 2003) ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Födda 2002 – 2004
På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 15 år men inte 18 år (födda 2002 – 2004) ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för ersättningar upp till och med 25 000 kr per månad.

Hur ofta ska konstföreningen lämna arbetsgivaruppgift på individnivå (AGI) hos SKV?
Svar: Arbetsgivardeklaration på individnivå ska lämnas de månader som arbetsgivaravgifter eller avdragen skatt ska redovisas och betalas. Meddela din konstförenings skatteenhet i förekommande fall att redovisning endast kommer att göras under vissa månader under året.

Måste konstföreningen utfärda lönebesked? Hur ofta? Vilka uppgifter måste finnas med?

Svar: Ja. Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska senast den dagen arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnats till Skatteverket.

Medför det krav för konstföreningen att upprätta årsredovisning?
Svar: Frågan om en ideell förening är skyldig att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut, ett förenklat årsbokslut eller inte alls är en aning komplicerad. I korthet är skyldigheten knuten till olika beloppsmässiga faktorer, t.ex. räkenskapsårets omsättning. Mer information om detta kan läsas i bifogad länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.2/3223.html
Ytterligare information finns tillgänglig på Bokföringsnämndens webbplats, se bfn.se
Ideella föreningar som är skyldiga att upprätta årsredovisning är skyldiga att skicka in den till Bolagsverket, se www.bolagsverket.se.
Reglerna innebär i praktiken att de flesta ideella föreningar formellt sett inte är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut.

Krävs en revisor?
Svar: Kontakta Bolagsverket och berätta om just din konstförening för svar. Generellt ska det finnas uppgift om detta i din konstförenings stadgar.

Till vem på SKV eller annan vänder man sig om man har fler frågor?
Svar: När det gäller generella frågor om skatter och avgifter ska dessa ställas till Skatteupplysningen på Skatteverket, 0771-567 567. Om däremot frågan gäller en enskild konstförenings skatter och avgifter bör konstföreningens skatteenhet kontaktas.
När det gäller frågor om årsredovisning och revisonskrav bör frågorna lämpligen ställas till de myndigheter eller organ som är ansvariga för detta, se svaren på frågorna omkring detta.