Konstperspektiv en egen tidskrift

20/2 2023 50-års jubileum

I samband med vårt 50-årsjubileum publicerar vi en artikelserie om konstföreningsrörelsens historia och bakgrund till varför Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades för 50-år sedan. I del sju berättar vi om hur tidskriften Konstperspektiv startades.

Redan 1945 startades tidskriften “Perspektiv” av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg, en sammanslutning bestående av 40 stycken konstföreningar i Göteborg. I det första numret skriver ansvarig utgivare Leif Stendahl följande om ambitionen med den nya tidskriften:

“Den lilla konsttidskrift, som härmed förelägges läsaren, har Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg funnit det angeläget att utgiva till anslutna medlemmar och andra intresserade. Skriften vill vara en om ock anspråkslös länk i den strävan, som de privata konstföreningarna gjort till sin, nämligen att, som Samarbetsnämndens stadgar säger: verka för utbredandet och fördjupandet av intresset för god konst..”

I det första numret kunde man bl.a. läsa om “Konstprat i källarvalvet”, CAP Konstförenings tillblivelse och arbete, texter om Albin Amelin, nyheter från konstföreningarna och anmälningar av nya konstböcker. 1946 ändrades namnet på tidskriften till Konstperspektiv, under vilket den utkom fram till 1964 då den sedan upphörde.

Tidskriften Konstperspektiv och dess föregångare.

Drygt 10 år senare, 1975, startade det nybildade riksförbundet SKR (Sveriges Konstföreningars Riksförbund) en ny tidskrift som fick namnet Konstperspektiv. Namnet hämtade man från sin föregångare som utgivits av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg. Förutom namnet fanns det andra likheter, båda tidningarna utkom med fyra nummer per år, riktade sig till anslutna konstföreningar och andra intresserade, samt verkade för “god konst”. Den nya Konstperspektiv hade dock i början en mer kulturpolitisk inriktning för att profilera det nybildade riksförbundet och blev med åren ett viktigt organ för SKR när det gällde att föra ut idéer och argument till medlemmar, politiker och allmänhet.

I ledaren till nr 1/75 skriver redaktören och förbundschef Uno Kampmark följande:

“Konstperspektiv kommer att föra en livlig kulturpolitisk debatt. Konstperspektiv kommer att granska det kommersiella utbudet och ägna särskild uppmärksamhet åt hötorgshandeln och den internationella grafikgeschäfte”

I början av 1980-talet ville förbundet utöka den konstbildande inriktningen och Konstperspektiv utvidgades och man började samarbete med ledande konstskribenter. Under 1980-talet var utvecklingen positiv för tidskriften. 1990 nådde man en upplaga på 19 000 exemplar vilket gjorde den till Nordens största konsttidskrift. Men i och med att antalet konstföreningar började minska under 1990-talet sjönk också upplagan under de kommande åren.

2001 blev tidskriften Konstperspektiv en egen stiftelse och en fristående tidskrift skild från riksförbundet. Konstperspektiv har fortsatt att vara en viktig medlemsförmån för anslutna konstföreningar och en viktig källa för konstbildning genom sin bevakning av den samtida konstscenen och konstföreningsrörelsen.

 

Några omslag från Konstperspektiv från olika årtionden.