Förbundsstyrelse

 • Gertrud Sandkvist
  Ordförande

  Gertrud Sandqvist är rektor för Konsthögskolan i Malmö och professor i konstens teori- och idéhistoria. Hon har en gedigen bakgrund inom konst- och universitetsvärlden som rektor för Högskolan för fotografi, Valand (1994-95) och direktör på Galleri F 15, (1992-94). Under 1980-talet var hon chefsredaktör för Siksi- Nordic art review och Paletten. Hon skriver regelbundet om framförallt samtidskonst och har varit co-curator för GIBCA, (2011) och co-curator för Modernautställningen, Moderna Museet, (2010). De senaste 10 åren har Gertrud fördjupat sig i Hilma af Klints esoteriska konstnärskap.

 • Anders Norén
  Vice ordf.

  Efter många år i svenskt näringsliv kunde jag efter pensioneringen ägna mig åt ett av mina stora intressen, konst. Först genom att studera konstvetenskap vid Gävle högskola och sedan genom engagemang i konstföreningsrörelsen. Sedan flera år är jag ordförande i Söderhamns konstförening och i distrikt Gävleborg och ledamot och numera vice ordförande i förbundsstyrelsen. Under flera år ingick jag även i Konstperspektivs styrelse och var dess ordförande 2017 – 2020. Konstbildningen är konstföreningarnas viktigaste uppgift och det har jag fokuserat på i mina olika uppdrag. Inom distriktet har vi producerat ett omfattande studiematerial i form av filmade föreläsningar på akademisk nivå. Genom ett brett utbud av aktiviteter har vi lokalt fördubblat medlemsantal. Det är viktigt att hela tiden hitta nya vägar för att modernisera och aktivera konstföreningarna.

 • Lisa Lundström
  Ordinarie

  Jag har arbetat som konstpedagog och museiintendent sedan 1995, främst på Bildmuseet, Umeå universitet. Mellan 2006-2012 jobbade jag för Riksutställningar och samarbetade då vid flera tillfällen med Sveriges Konstföreningar, bl.a. med utställningar Animationsinvation. Jag återvände till Bildmuseet och Umeå 2012, och var med och byggde upp verksamheten i den nya byggnaden vid Umeåälvens strand, mitt i Konstnärligt campus. Konstbildning och konstpedagogik är det som ligger mig varmast om hjärtat. Behovet av konstpedagogisk utveckling och fortbildning både inom museisektorn och konstföreningslivet ser jag som en viktig utmaning. Jag har erfarenhet av att hålla fortbildningar om samtidskonst och konstförmedling för olika målgrupper, så som konstföreningar, lärare och studenter. Tillsammans med estetiska ämnen vid Umeå universitet planerar och genomför jag sedan 2017 också distanskursen ”Konstpedagogik i samtida konstformer”.

 • Rolf Malm
  Ordinarie

 • Ulf Ogenbrant
  Ordinarie

 • Gunhild Stensmyr
  Ordinarie

  Fotograf: Sara Mac Key

 • Mia Christersdotter Norman
  Suppelant

 • Eva Lundin
  Suppleant 2

  Under drygt 20 år har jag arbetat vid Stockholms universitet, som kommunikatör, projektledare och produktionsledare. I jobbet har jag skrivit artiklar om konst och arkitektur för tidningen Universitetsnytt och producerat boken "Tänka fritt och skapa nytt. En utvecklingshistoria från 1800-talets öppna föreläsningar till dagens forskning och utbildning", som även tar upp konsten och arkitekturen på universitetsområdet. Just nu sitter jag med i den samrådsgrupp som ska planera för offentlig konst till vårt nya campusområde Albano, i samarbete med Statens konstråd. Vid universitetet har jag också varit engagerad i dess konstförening, som styrelseledamot och ordförande. Jag har tidigare bl.a. arbetat som kulturpedagog, musikhandledare på Rikskonserter och administratör på Konstfack. Under Kulturhuvudstadsåret (i Stockholm) guidade jag utställningen "Trädgården och konsthantverket" på Rosendals trädgård. Idag är jag anlitad som guide på Norrtälje konsthall. 2019-2022 var jag sekreterare i Riksförbundet Sveriges konstföreningars Stockholmsdistrikt och är sedan 2021 medlem i förbundsstyrelsen. Som akademisk merit har jag en Masterexamen i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

 • Agneta Andersson
  Suppleant 3

 • Ellen Hyttsten
  Valnämnd ordinarie sammankallande

  Vid Sveriges Konstföreningars stämma i Karlstad 2017 blev jag invald som ordinarie ledamot i valnämnden. Jag är ordförande för Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen sedan 2014. I Jämtlands läns konstförenings styrelse blev jag invald 2014 och sedan 2015 är jag ordförande i föreningen. Det är länets största konstförening mer än 800 medlemmar. Jämtlands läns konstföreningar är en av fyra grundare till Stiftelsen Jamli, så jag sitter i den styrelsen också. Dessutom sitter jag i Fjällmuseets styrelse. Jag är medlem i tre konstföreningar till. Jag har tillhört olika konstföreningar under hela mitt verksamma liv. Mitt intresse för konst och kultur har funnits så länge jag minns och nu får jag utöva det på större delen av min tid. Under mina yrkesverksamma år har jag på fritiden ägnat mig åt olika kulturella aktiviteter. Jag är i botten beteendevetare och började min bana som socialarbetare men sedan 1978 har jag varit chef i olika befattningar inom kommun och landsting. Mina första 23 år arbetade jag i Östergötland, i Linköpings kommun och de sista åren i Motala kommun. Vid flytten tillbaka till Jämtland arbetade jag först som primärvårdschef och sen som landstingsdirektör. 2002 började jag arbeta som chef på landstingsförbundet och när det slogs samman med kommunförbundet som chef för Vård och omsorgsavdelningen. Mellan 2009-2014 var jag VD för landstingen och regionernas bolag Inera AB som arbetar med e-hälsa. 2014-2015 hade jag ett projektledaruppdrag för Västmanland och Uppsala läns landsting. Under åren har jag haft ett stort antal olika styrelseuppdrag i olika offentliga organ

 • Bengt Samuelsson
  Valnämnd ordinarie

  Vice ordförande för distrikt Stockholm. Tidigare ordförande i Trygg-Hansas konstförening och en hel del andra föreningar. Fritidsintressen är konst, motion, bilar samt att vara morfar.

 • Bo Löwendahl
  Valnämnd ordinarie

  Min akademiska bakgrund är arkitektexamen vid CTH 1969. Efter div. statliga tjänster; b.la som biträdande länsarkitekt i Norrbotten i 14 år och expert på Boverket i Karlskrona sedan 1989 och under en tioårsperiod på 2000-talet som rådgivande byråkrat i ett EU-finansierat transnationellt programsekretariat för Östersjösamarbete placerat i Tyskland/Rostock och i Sverige/Karlskrona. Jag slutade min yrkeskarriär 2008 och blev pensionär. Då fick jag möjlighet att engagera mig i flera konst-och kulturföreningar i Karlskrona & Blekinge. De relevanta i detta sammanhang är Karlskrona konstföreningens styrelse i ca 10 år med ansvar för "hängning" av konstverk tillsammans med utställarna. Jag kontaktar också föredragshållare inom området konst/arkitektur/stadsutveckling som bjuds för att hålla fördrag i kommunen och i länet. Sedan ett år tillbaka är jag styrelseledamot i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR distriktet Blekinge. Andra kulturföreningar som jag arbetar i styrelsen för t ex Vattenborgens vänner om världsarvet hantering för stadsutvecklingen i Karlskrona samt Seniorhus-föreningens styrelsearbete med inriktning på bygg-och bogemenskap för äldre i kommunens bostadsförsörjning.

 • Karin Westergren
  Valnämnden, ersättare

  Min dagliga verksamhet har jag haft som lärare på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Sedan 2014 är jag pensionär. Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt Norrbotten. I mina förtroendeuppdrag inom Sveriges konstföreningar, på såväl lokal-, distrikt- som riksnivå, kan jag dra nytta av mina erfarenheter från mitt folkrörele- och bildningsarbete. Bildningsarbetet har varit en röd tråd i mitt liv, allt från de första intrycken under min uppväxt på folkhögskola till dagens engagemang inom SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

 • Christer Blomqvist
  Valnämnden, ersättare

  Läste konsthistoria som första ämne på universitet och har hållit fast i det intresset ända sen dess. Varit aktiv i många konstföreningar med tjugo år som ordförande för Orusts konstförening och är idag ordförande för Riksförbundet Sveriges konstföreningar distrikt Bohuslän. Innan pensioneringen ledde jag verksamheten på konsthallen Kajutan i Henån under femton år.

 • Erik Mauritzon
  Revisor, auktoriserad, Ernst & Young AB

 • Sören Peterson
  Revisor, förbundet

 • Hanna Fehland
  Revisor suppleant, Ernst & Young AB

 • Madeleine Hjortsberg
  Suppleant