Utställningsersättning

Text uppdaterad 2024-04-08

Vi måste tyvärr meddela att årets utställningsersättning är slut. Det går inte längre att söka utställningsersättning för 2024.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

SYFTE

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar fördelar utställningsersättning. Denna utställningsersättning kan sökas för konstnärer som medverkar i utställningar arrangerade av konstföreningar anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Syftet med utställningsersättningen är bland annat att öka arrangörernas (konstföreningarnas) möjligheter att betala ersättning till konstnärer inom bildkonst-, form- och konsthanverksområdet för visning av verk och att stimulera och bredda ett kulturutbud av hög kvalité i hela landet. Vi tillämpar MU-avtalet med vissa förbehåll.

För att kunna bli kvalificerad ska de i ansökan angivna meriter uppfyllas.

VILLKOR

Ansökan kan göras för:

 • konstnärer som fått tidigare positiva beslut innevarande år
 • alla verksamma konstnärer
 • utställningar med så många som 20 konstnärer
 • konstnärer som bor i utlandet. De behöver inte ha ett svenskt personnummer.
 • performance
 • utställningar med en utställningsperiod på minst 7 kalenderdagar. Fr o m 1 januari 2025 ska utställningsperioden vara 14 kalenderdagar i följd.

Ansökan kan inte göras för:

 • konstföreningar som till sin verksamhet emotser utställningsersättning (inkluderat i projekt- och verksamhetsbidrag) direkt från Kulturrådet.
 • utställningar retroaktivt
 • utställning av verk som utförts av elev i utbildning om utställningen anordnas i samband med elevens utbildning
 • utställning av verk som utförts av barn upp till 18 år
 • avliden konstnär.

 Logotyp och text:

Vid utställningar ber vi er att använda följande text och logotyp i relevant informationsmaterial som vernissagekort, programblad, hemsida, Instagram, Facebook med mera samt i eventuellt textmaterial i utställningslokalen:

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet

Logotyper hittar du i högra spalten–>

RUTIN

 1. Konstföreningen ansöker, tillsammans med konstnären, om utställningsersättning. 

Ansökan ska:

 • i original senast 1 månad före utställningens öppnande, skickas till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. I nuläget tar vi inte emot ansökningar digitalt.
 • göras på en särskild blankett som omfattar 5 sidor
 • alltid undertecknas på sidan 1 + kontraktet av både konstförening och konstnär
 • omfatta endast 1 konstnär (grupputställning: en ansökan för varje konstnär).
 1. Bekräftelse på mottagen ansökan skickas per e-post till konstföreningen och konstnären.

 

 1. Beslut om ersättning skickas per e-post till konstföreningen och konstnären.

 

 1. För ansökta ersättningar, oavsett beslut, bekräftar konstföreningen alltid att utställningen är avslutad till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar per e-post till susanne@sverigeskonstforeningar.nu

Bekräftelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Att utställningen är avslutad
 • Konstföreningens namn
 • Konstnärens namn
 • Utställningsperiod
 • Ställde konstnären ut fotokonst?
 • Hur många verk som inköpts av arrangör
 • Din funktion i styrelsen.

5. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar betalar sedan ut utställningsersättningen direkt till konstnären.

………………………………………………………………………………………………

NÅGRA AV MU-AVTALETS BESTÄMMELSER

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar tillämpar MU-avtalet gällande utställningsersättning med vissa förbehåll. Vi alternerar mellan Garantibelopp (högst 20 upphovspersoner) och Kategori 4 (högst 10 veckor som beräkningsgrund – utställningen kan dock vara längre). Det alternativ som gynnar konstnären väljs:

Garantibelopp (år 2024-2026)

Separatutställning: 7 300 kr

Grupputställning 2-3 deltagare: 4 500 kr

Grupputställning 4-8 deltagare: 3 800 kr.

Grupputställning 9-20 deltagare: 3 200 kr.

Kategori 4:

Kategori 4: Vänligen läs MU-avtalet.(Se länk nedan).

Utställningsersättning är en ersättning för visning av verk i konstnärens ägo. Ersättningen kan inte användas till täckande av omkostnader för konstnären i samband med utställningen. Med omkostnader avses till exempel försäkringar, transporter och kostnader i samband med installation av konstverk.

Ersättningen utgör således inte inkomst av arbete. Ersättningen är att betrakta som en skattepliktig inkomst (av näring) och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration från Skatteverket. Detta gäller oavsett A-skatt/F-skatt.

Till de konstnärer som är momsregistrerade: utställningsersättningen anses som en tredjemansbetalning och därmed som ersättning för en tillhandahållen rättighet (visningsrätt) för vilken skattesatsen 6 % är tillämplig. Allt under förutsättning att det är fråga om en sådan utställningsersättning som framgår av MU-avtalet (ramavtalet) se länken. Skattesatsen 6 % gäller dock inte om det är frågan om visning av fotografier, då gäller skattesatsen 25 % (7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML).

Vid varje utställningstillfälle ska kontrakt upprättas mellan arrangör(konstförening) och konstnär.

OM DU VILL VETA MER?

Behöver du mer information eller vill kontrollera aktuell information går det bra att kontakta oss på susanne@sverigeskonstforeningar.nu