Utställningsersättning

Text uppdaterad 2021-03-30

SYFTE / VILLKOR

Kulturrådet fördelar bidrag för utställningsersättning till organisationer, i detta fall Sveriges Konstföreningar, inom bild- och formområdet. Syftet med utställningsersättningen är bland annat att öka arrangörernas (konstföreningarnas) möjligheter att betala ersättning till konstnärer inom bild- och formområdet för visning av verk och att stimulera och bredda ett kulturutbud av hög kvalité i hela landet.

Denna utställningsersättning kan sökas för konstnärer som medverkar i utställningar arrangerade av konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar.

Observera!

Sveriges Konstföreningar får inte utbetala utställningsersättning till konstföreningar som till sin verksamhet emotser utställningsersättning direkt från Kulturrådet.

Det är inte möjligt att ansöka om utställningsersättning till:

 • konstnär som är medlem i den konstförening som hen ställer ut i.
 • konstnär som är styrelsemedlem i den konstförening som hen ställer ut i.

Det går naturligtvis utmärkt att ställa ut konstnären – restriktionen gäller endast utställningsersättningen.

Vid beviljad utställningsersättning ber vi er att använda följande text och logo i relevant informationsmaterial som vernissagekort, programblad, hemsida, Instagram, Facebook m.m. samt i eventuellt textmaterial i utställningslokalen:

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar 

Ladda ner vår logga som png-fil eller som PDF.

Lite mer information:

 • Alla godkända ansökningar utbetalas oavsett antal per en och samma konstnär så länge våra medel räcker.
 • Ni kan ansöka för utställningar med så många som 20 konstnärer.
 • Ni kan ansöka för konstnärer som bor i utlandet. De behöver inte ha ett svenskt personnummer.
 • En utställningsperiod ska vara minst 10 kalenderdagar.
 • Ni kan söka för performance.
 • Kolla med jämna mellanrum på vår hemsida vad som gäller angående utställningsersättning. Vi ändrar regler då och då.

MERITKRAV

Inom ramen för beviljande medel från Kulturrådet har Sveriges Konstföreningar i samråd med Kulturrådet för sin utställningsverksamhet beslutat om följande kriterier för utställningsersättning för att bli kvalificerad:  

VÄLJ ETT ALTERNATIV

Alternativ 1:

Konstnär som fullgjort avancerad konstnärlig magisterexamen (alt. 4 år) eller konstnärlig masterexamen (alt. 5 år)

De skolor som godkänns är:  Konsthögskolorna i Malmö (f.d. Forum), Stockholm och Umeå, Akademin Valand (Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi och film), Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk (inkl. Stenebyskolan), Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, Stockholms konstnärliga högskola samt jämförbara utländska utbildningar.

Alternativ 2:

Konstnär som på grundnivå fullgjort konstnärlig högskoleexamen (alt. 2 år) eller konstnärlig kandidatexamen (alt. 3 år)

De skolor som godkänns är:  Konsthögskolorna i Malmö (f.d. Forum), Stockholm och Umeå, Akademin Valand (Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi och film), Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk (inkl. Stenebyskolan), Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, Stockholms konstnärliga högskola samt jämförbara utländska utbildningar.

och

uppfyller 2 av nedan 5 meriter inom 5 år före den aktuella utställningsperioden:

 1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
 2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
 3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting eller kommun.
 4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt organ, landsting eller kommun.
 5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.

Alternativ 3:

Nämnda utbildningar i alternativ 1 och 2 saknas.

Konstnär uppfyller 4 av nedan 6 meriter inom 5 år före den aktuella utställningsperioden:

 1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
 2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
 3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting eller kommun.
 4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt organ, landsting eller kommun.
 5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.
 6. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.  

 

 ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

1.Konstföreningen ansöker tillsammans med konstnären om utställningsersättning. 

Ansökan ska:

 • i original senast 1 månad före utställningens öppnande, poststämpel gäller, skickas till Sveriges Konstföreningar
 • göras på en särskild blankett som omfattar 5 sidor
 • alltid undertecknas på sidan 1 och 5 (eller om eget kontrakt bifogas) av både konstförening och konstnär
 • omfatta endast 1 konstnär (grupputställning: en ansökan för varje konstnär).

För sent inkommen och/eller ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.

2.Bekräftelse på mottagen ansökan skickas per e-post till konstföreningen och konstnären.

3.Alla godkända ansökningar utbetalas oavsett antal per en och samma konstnär så länge våra medel räcker.

4.Beslut om ersättning skickas per e-post till konstföreningen och konstnären.

5.För ansökta ersättningar, oavsett beslut, bekräftar konstföreningen alltid att utställningen är avslutad till Sveriges Konstföreningar per e-post till susanne@sverigeskonstforeningar.nu

Bekräftelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Att utställningen är avslutad
 • Konstföreningens namn
 • Konstnärens namn
 • Utställningsperiod
 • Ställde konstnären ut fotokonst
 • Vilka/hur många verk som inköpts av arrangör
 • Din funktion i styrelsen.

6.Sveriges Konstföreningar betalar sedan ut utställningsersättningen direkt till konstnären.

NÅGRA AV MU-AVTALETS BESTÄMMELSER

Sveriges Konstföreningar tillämpar MU-ramavtal. Vi alternerar mellan kategori 4 (högst 10 veckor som beräkningsgrund – utställningen kan dock vara längre) och § 4 p, 5 § och 4 p i tariff (lägsta belopp). Det alternativ som gynnar konstnären väljs.

Lägsta tariff (år 2021-2023):

Separatutställning: 6 000 kr

Grupputställning 2-3 deltagare: 3 700 kr

Grupputställning 4-20 deltagare: 2 600 kr.

Kategori 4: Vänligen läs MU-avtalet.(Se länk nedan)

Utställningsersättning är en ersättning för visning av verk i konstnärens ägo. Ersättningen kan inte avtalas bort genom enskild uppgörelse mellan arrangör(konstförening) och konstnär. Ersättningen kan inte användas till täckande av omkostnader för konstnären i samband med utställningen. Med omkostnader avses t.ex. försäkringar, transporter och kostnader i samband med installation av konstverk.

Ersättningen utgör således inte inkomst av arbete. Ersättningen är att betrakta som en skattepliktig inkomst (av näring) och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration från Skatteverket. Detta gäller oavsett A-skatt/F-skatt.

Till de konstnärer som är momsregistrerade: utställningsersättningen anses som en tredjemansbetalning och därmed som ersättning för en tillhandahållen rättighet (visningsrätt) för vilken skattesatsen 6 % är tillämplig. Allt under förutsättning att det är fråga om en sådan utställningsersättning som framgår av MU-avtalet (ramavtalet) se länken. Skattesatsen 6 % gäller dock inte om det är frågan om visning av fotografier, då gäller skattesatsen 25 % (7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML).

Definitioner / bestämmelser:

 • Verk som visas på utställning: Alster av bildkonst, fotografi, illustrationer, konsthantverk etc. som avses i 1 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilka gemensamt betecknas som ”konstverk”.
 • Utställningen ska visas för allmänheten eller en större sluten krets. Utställning av verk som utförts av elev i utbildning om utställning anordnas av läroanstalten i samband med elevens utbildning omfattas inte.
 • Konstnären ska vara nu levande.
 • Om en inledd utställning, till följd av stöld eller annan skada, inte kan fullföljas ska ändå full utställningsersättning utgå till konstnären.
 • Vid varje utställningstillfälle ska kontrakt upprättas mellan arrangör(konstförening) och konstnär.

OM DU VILL VETA MER?

Behöver du mer information eller vill kontrollera aktuell information går det bra att kontakta oss på susanne@sverigeskonstforeningar.nu

LÄNKAR:

MU-avtalet